No. 1 - Year 13 - 12/2022
10.15291/sic/1.13
Literature and Culture

Književnost uronjena u povijest

DOI: 10.15291/sic/1.13.lc.7

O'Malley, Aidan. Irska književnost i kultura, 1600.–2000.: Stvaralaštvo na jeziku kolonizatora. Filozofski fakultet u Rijeci, 2021. 395 str.

Knjiga Irska književnost i kultura, 1600.2000.: Stvaralaštvo na jeziku kolonizatora autora Aidana O'Malleya (Filozofski fakultet u Rijeci, 2021.) vrlo je opsežna i detaljna studija koja proučava odnose irske književnosti (nastale u razdoblju od otprilike 1600. do 2000. godine) i kolonijalnog iskustva unutar šireg okvira političke i kulturne povijesti. Povijest Irske, odnosno irske književnosti, uistinu se ne može promatrati izvan konteksta nerazmrsivih odnosa s Velikom Britanijom, te kako sam autor naglašava, u fokusu knjige činjenica je da je irska književnost na engleskom jeziku duboko uronjena u povijest. Ova studija stoga kronološki, kroz pet poglavlja, analizira ključne književne tekstove (koji podjednako uključuju prozu, poeziju i dramu) na pozadini kolonijalne povijesti i jezične problematike. U svojoj analizi O'Malley u svakome poglavlju vrlo artikulirano i vješto povezuje važne događaje irske povijesti i književnike i književnice, odnosno relevantne tekstove objavljene u navedenom razdoblju. Ono što je isto tako bitno naglasiti, kako autor navodi u uvodu, ovo je ujedno i prva knjiga na hrvatskom jeziku posvećena pregledu povijesti irske književnosti te je kao takva izuzetno vrijedan doprinos području irskih studija, odnosno interdisciplinarnom istraživanju irske književnosti i kulture u Hrvatskoj.

Prvo poglavlje knjige pod naslovom „Kolonizacija i stereotipiziranje Iraca: od Geralda od Walesa do Georgea Bernarda Shawa” bavi se stereotipnim prikazima Iraca stvorenih u britanskoj književnosti počevši od 12. stoljeća pa nadalje od strane brojnih britanskih komentatora i putopisaca, prakse koja, kako autor kaže „još uvijek ima upliva u britanskom kulturnom i političkom diskurzu” (29). O'Malley u ovome poglavlju najprije istražuje kako su različiti valovi kolonizacije urodili prikazima koji su proizveli iznimno utjecajnu (naravno, negativnu) percepciju Irske i Iraca. Politički kontekst ovdje je nužno isprepleten s onim književnim te autor pokazuje kako je primjerice i čuveni engleski pjesnik Edmund Spenser, jedan od doseljenika u Irskoj u 16. stoljeću (eng. planter) napisao iznimno huškačku knjigu, A View of the Present State in Ireland (1596.), u kojoj sugerira kako Irce silom treba natjerati da se civiliziraju, a između ostalog treba ih i svim sredstvima prisili da nauče engleski jezik (35). Dio procesa „civiliziranja” i kolonijalne politike, kako O'Malley razlaže u ovom dijelu, bio je i iskorjenjivanje irskog jezika, odnosno nametanje engleskog jezika, koji će u Irskoj uskoro postati dominantan. Kako jezik u kolonijalnim situacijama nikad nije samo sredstvo komunikacije, nego je nužno ispolitiziran, O'Malley nas ovdje upoznaje sa samim začecima anglofone hegemonije i protestantsko-katoličkih sukoba. Nakon rasprave o tome kako su anglo-irsko pitanje promišljala dva važna imena irske književnosti i filozofije 18. st., Jonathan Swift i Edmund Burke, autor nas dovodi i do iznimno važnog ženskog imena unutar irske proze, Marije Edgeworth. Njezin najpoznatiji roman Castle Rackrent (1800.) smatra se pretečom tzv. romana o „velikim kućama” (eng. Big House novels), koji lamentiraju nad propašću anglo-irske zemljoposljedničke klase. U drugom se dijelu poglavlja razmatraju načini na koje su irski dramatičari od 18. stoljeća nadalje, od Thomasa Sheridana do Oscara Wildea i Bernarda Shawa, koristili i dekonstruirali stereotipni prikaz Irca, odnosno u ovom slučaju „scenskog Irca” na kazališnim daskama Dublina i Londona.

U drugome poglavlju, koje nosi naslov „Prevođenje irske baštine: devetnaestostoljetne verzije irstva”, autor se bavi još jednim stereotipom, a koji se pojavio tijekom 18. i 19. stoljeća – prikazom Iraca kao Kelta. Ova pojava, kako tvrdi O'Malley, proizašla je iz napora Anglo-Iraca, potomaka kolonijalnih doseljenika, da sačuvaju one aspekte pretkolonijalne irske kulture kojima je najčešće prijetilo izumiranje. Za razliku od „scenskog Irca”, često komičnog i neotesanog lika, Kelt je „nudio imaginativne mogućnosti antikolonijalnim piscima irskog književnog preporoda” (73). U samome je temelju fenomena „kelticizma”, po autoru, upravo prevođenje drevnih irskih tekstova jer se smatralo kako irski jezik jednostavno neće preživjeti u modernom svijetu (uz razorne posljedice Velike gladi sredinom 19. st.) te da je engleski jezik moderniteta. U prvom dijelu poglavlja O'Malley daje jasan pregled prevodilačkih aktivnosti s irskog na engleski na području poezije, a potom u drugom dijelu analizira neke od najpoznatijih irskih romana kraja 19. stoljeća. Zanimljivo je to što autor sugerira da se prevođenje i dan-danas smatra „ženskim” poslom upravo zbog njegova „navodno derivanog i sekundarnog statusa” i potom navodi podatak da je prvu zbirku irske poezije prevela upravo žena, Charlotte Brooke krajem 18. stoljeća (78). Središnje mjesto u ovom dijelu rada autor posvećuje poeziji Thomasa Moorea (1779. – 1852.), nacionalnog pjesnika Irske koji je, po autoru, utjelovljavao dvostruki imperijalni diskurz „kelticizma”; s jedne strane oduševljavao je englesko čitateljstvo romantičnim prikazima irskih krajolika i junačkih podviga iz prošlosti, a s druge irski su čitatelji u njegovim pjesmama vidjeli obnovu irske slave i veličine (84). Mooreova popularnost znatno je utjecala na poimanje i način prikazivanja Irske i njezine književnosti i izvan Irske i Britanije, primjerice u irskoj dijaspori u Americi. U drugom dijelu ovog poglavlja „vampirska” novela Carmilla (1872.) Sheridana Le Fanua i roman Dracula (1897.) Brama Stokera analizirani su (ponovno) na pozadini rastućih tenzija između Irske i Velike Britanije, odnosno katolika i protestanata, te užasa prouzrokovanih Velikom gladi. Kako autor u uvodu kaže, ovi najpoznatiji primjeri devetnaestostoljetne protestantske gotičke književnosti mogu se iščitavati kao svojevrsni odraz kolonijalne nesigurnosti naspram sve veće katoličke prijetnje (12).

„Irski književni preporod: Zamišljanje nacije (od oko 1890. do 1930.)” treće je i najopsežnije poglavlje u knjizi i bavi se jednom od najvažnijih pojava u irskoj, ali i u svjetskoj književnosti – irskim književnim preporodom u ranom 20. stoljeću – te se usredotočuje na dvije središnje figure irske književnosti, W.B. Yeatsa i Jamesa Joycea. Nakon što u uvodnom dijelu ocrtava daljnji razvoj kulturnog nacionalizma te politički i kulturni kontekst koji je omogućio takvo izvanredno književno stvaralaštvo, autor najprije iscrpno raspravlja o Yeatsovu djelu i sagledava njegov cjelokupni opus. O'Malley naglašava kako je Yeatsova vizija Irske, od početka usmjerena protiv mrskog mu engleskog moderniteta, zadržala „iznenađujuće ustrajan upliv na nacionalnu imaginaciju” (132): od rane faze stvaralaštva i fascinacije gelskim folklorom i „kelticizmom” u zbirci priča The Celtic Twillight, preko kazališne djelatnosti u kazalištu Abbey i plodonosne suradnje s Lady Gregory, preko pjesničkih promišljanja o irskom nacionalizmu i ustanku protiv britanske vlasti pa sve do rastućeg razočaranja neovisnom irskom državom u kojoj je i sam bio politički angažiran kao član parlamenta i nes(p)retnog koketiranja s fašističkim idejama.

U zadnjem dijelu ovog poglavlja autor se bavi Joyceom najviše u kontekstu njegovih trajno ambivalentnih odnosa s Irskom, kulturnim nacionalizmom te posebice religijom i Katoličkom crkvom, koju je (poput Yeatsa) vidio prije svega kao novu opresivnu silu u rodnoj zemlji. No, tvrdi O'Malley, Joyceovi su romani ipak duboko uronjeni u irski život. Ne iznenađuje što ova knjiga započinje upravo referencom na Portret umjetnika u mladosti i citatom iz romana u kojem Stephen Dedalus, protagonist, razmišlja o engleskom jeziku, a kroz njega neizravno o kolonijalnom iskustvu upisanom u jezik, temi koja se uostalom provlači kroz čitavu knjigu. U ovome poglavlju O'Malley potom vrlo pronicljivo analizira Joyceove Mrtve (The Dead), vjerojatno jednu od najslavnijih pripovijetki napisanih na engleskom jeziku, i ponovno se referira na ograničenja koja pojedincima nameće isprepletenost nacionalnog i vjerskog identiteta u Portretu. Poglavlje završava zanimljivim uvidima u fikcionalni svijet Uliksa i zadnjeg romana Finnegans Wake i recentnijim književno-kritičkim spoznajama o Joyceu i njegovu djelu.

Kronološki se i tematski nadovezujući na prethodno poglavlje, četvrto poglavlje naslovljeno „'Jesmo li se za to borili?' Pisci i nova Slobodna Država (oko 1930. – 1970.)” nastavlja s analizom izabranih književnih djela u Irskoj sredinom 20. stoljeća, kojom sad dominira izrazito konzervativni provincijalizam, a utjecaj irske Katoličke crkve posebno u područjima seksualne i kulturne legislative stvara neizbježan katolički mentalitet. Sramna cenzura kojom su u ovome periodu bili pogođeni brojni irski pisci dodatno je pogodovala atmosferi napuštanja zemlje od strane mnogih pisaca. Jedan od njih naravno je Samuel Beckett, čija djela O'Malley analizira u kontekstu egzila, teškog i složenog odnosa s Irskom i odlukom da piše na francuskom i sam sebe prevodi. O'Malley u ovome dijelu primjećuje kako je, naspram percepcije turobne Irske, tada stvorena „prilično idealizirana slika (zapadno-) europskih stvarnosti” (211). No također, nizom primjera u svojim analizama pokazuje kako je upravo u ovom povijesnom periodu Irska bila mjesto intenzivne kulturne aktivnosti, koja je prkosila sveopćoj stagnaciji irskog društva; časopis The Bell osnovan 1940. okupljao je sve važnije pisce i intelektualce ovog razdoblja, a imena poput Elizabeth Bowen, Kate O'Brien, Louisa MacNiecea, zatim Patricka Kavanagha, Flana O'Briena, Brendana Behana (trojca vrlo često podmazanog alkoholom, kako autor šaljivo napominje na više mjesta u tekstu) te nešto slabije poznatih pjesnika kao što su Thomas MacGreevey, Denis Devlin i Brian Coffey svakako su pridonosila ovoj živoj kulturnoj debati.

Konačno, u petom poglavlju pod naslovom „Status quo i izazovi sa sjevera i juga” autor dodatno naglašava politički kontekst ovog novijeg perioda irske povijesti, osvrćući se na sjevernoirski sukob (eng. Troubles), koji se ponovno rasplamsao 1968. i snažno obilježio život u Sjevernoj Irskoj na kraju 20. stoljeća. O'Malley u ovom poglavlju istražuje kako su eskalaciju sukoba između protestantskih i katoličkih zajednica, odnosno unionista i nacionalista, u Sjevernoj Irskoj artikulirali irski književnici, poglavito generacija pjesnika i dramatičara koji su počeli djelovati upravo 60-ih godina. Malley analizira kako Seamus Heaney, Derek Mahon, Michael Longley, Brian Friel, Seamus Deane i drugi u svojim djelima pomiruju etičke i estetske zahtjeve poezije u trenucima duboke političke krize. U drugom se dijelu poglavlja O'Malley osvrće na sve veću i snažniju prisutnost ženskih glasova na irskoj književnoj sceni krajem 20. stoljeća, a ti su glasovi tradicionalno bili marginalizirani unutar književnosti kojom su oduvijek dominirali muškarci. Na primjerima poezije Eavan Boand i Eilean Ni Chuilleanain autor propituje kako suvremene Irkinje artikuliraju koncepte ženskog identiteta, nacionalnog identiteta i pjesništva.

U zaključnom poglavlju „Irska u 21. stoljeću: Post-kolonijalna književnost?” O'Malley daje sažet uvid u situaciju u suvremenoj Irskoj općenito te u irsku književnost u novome mileniju, kad je vitalnija i propulzivnija no ikad. Navodi književnike i književnice od kojih su mnogi danas globalno (pre)poznati i prisutni i „sve samo ne periferni u književnim svjetovima Londona i New Yorka” (350). Tako navodi imena poput Colma Toibina, Anne Enright, Johna Banvillea te Sebastiana Barryja, Columa McCanna, Emme Donoghue i Sally Rooney, čiji romani imaju izvrsnu recepciju i u Britaniji i Americi. O'Malley zaključno naglašava kako se Irska dobrim dijelom uspjela othrvati ostacima kolonijalizma i sveprisutnog utjecaja Katoličke crkve te je doživjela značajne promjene u relativno kratkom periodu; od osiromašene i geografski i politički periferne zemlje u kojoj je dominirao katolički etos prometnula se u zemlju velike ekonomske ekspanzije i u mjesto masovne imigracije – dijelom koje su danas i brojni hrvatski građani.

Zanimljivost i vrijednost ove studije, između ostalog, u tome je što je ona u stalnom dijalogu s hrvatskim čitateljima. Knjiga je, naime, izvorno napisana na engleskom te prevedena na hrvatski jezik (u izvrsnom prijevodu Antonije Primorac). Prevoditeljica često u tekstu i u fusnotama daje dodatna pojašnjenja pojedinih engleskih i irskih riječi i izraza. Također, ona čitatelje detaljno upućuje i daje korisne iznijansirane uvide i komentare na često nespretne i nemušte službene hrvatske prijevode pjesama, posebice Yeatsovih (npr. na str. 173, gdje se referira na frazu „changed, changed utterly” u čuvenoj pjesmi „Uskrs 1916.”). Tamo gdje ne postoje prijevodi poezije prevoditeljica nudi vlastite te knjiga i na ovaj način daje novu percepciju tekstova dosad nepoznatih hrvatskoj čitalačkoj publici. A s obzirom na katoličku tradiciju koju Hrvatska dijeli s Irskom zanimljiva je i epizoda koju O'Malley u knjizi spominje, poveznica između pisca i esejista Herberta Butlera i kardinala Stepinca (245 – 246). Smatram da ova studija stoga nadilazi (često) uske akademske okvire i da može biti itekako zanimljiva i širem hrvatskom čitateljstvu zainteresiranom za irsku povijest, politiku i/ili kulturu.

Zaključno, s obzirom na to da se pitanje jezika i priroda prevođenja provlače kroz cijelu knjigu, ne možemo pomalo ironično ne primijetiti da je irska kultura na nametnutom joj engleskom jeziku, jeziku kolonizatora, iznjedrila neka od najvažnijih imena i vrhunskih djela ne samo unutar anglofone, već i unutar svjetske književnosti. I na to nas ovaj povijesni pregled irske književnosti Aidana O'Malleya podsjeća gotovo na svakoj stranici. Za kraj, mogu samo izraziti žaljenje što ova opsežna, detaljna i vrijedna publikacija nije objavljena ranije.

Bibliografija

O'Malley, Aidan. Irska književnost i kultura, 1600.–2000.: Stvaralaštvo na jeziku kolonizatora. Filozofski fakultet u Rijeci, 2021.

Note About Contributor(s)

Vesna Ukić Košta, University of Zadar, Croatia

(vukic@unizd.hr)

Vesna Ukić Košta  is an assistant professor in the English department at the University of Zadar. She obtained her MA from the University of Zagreb and her Ph.D. from the University of Zadar. She is a co-editor of Timeless Shakespeare (with Monika Bregović, 2019) and Migrations: Literary and Linguistic Aspects (with Ivo Fabijanić, Lidija Štrmelj, and Monika Bregović, 2019). She is also the author of numerous essays on Irish women's writing and contemporary British literature. Her research interests center on twentieth-century and contemporary British literature, popular culture, urban studies, urban space, and literary representations of urban space.