No. 2 - Year 13 - 06/2023
10.15291/sic/2.13

Note About Contributor(s)

Brigita Miloš, University of Rijeka, Croatia

(bmilos@uniri.hr)

Brigita Miloš docentica je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Koordinatorica je Centra za ženske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U znanstvenom i nastavnom radu bavi se temama iz područja rodne i feminističke teorije, feminističkom književnom kritikom i teorijom, studijima tijela u kontekstu rodnih i/ili feminističkih istraživanja.