O nama

[sic] - časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje

Fokus i djelokrug

U fokusu [sic] – časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje teorijska su, empirijska i umjetnička istraživanja iz područja kulture, književnosti i književnog prevođenja. [sic] stoga pozdravlja objavljivanje radova u kojima se istražuju različiti teorijski i empirijski problemi iz gore navedenih područja, kao i objavljivanje originalnih književnih prijevoda. Objavljujući znanstvene radove, video eseje, osvrte, kritike, intervjue i književnost u prijevodu, [sic] nastoji pružiti širok, interdisciplinaran pristup dominantnim, ali i marginalnim i/ili nedovoljno (pre)poznatim kulturnim i književnim trendovima i praksama kao i trendovima i praksama koji su tek u nastajanju te na taj način otvoriti dijalog između zagovornika različitih pristupa spomenutim područjima. Kao takav, [sic] je zamišljen kao međunarodna platforma otvorena znanstvenicima, stručnjacima i umjetnicima koji se bave kulturom, književnošću i književnim prevođenjem.

Redovitost izlaženja

[sic] izlazi dvaput godišnje, u zimskom i ljetnom semestru tekuće akademske godine. Zimsko izdanje časopisa uglavnom je određeno unaprijed zadanom temom koju odabire urednik tekućeg broja, dok je tema ljetnog izdanja otvorena.

Indeksiranost

Uredništvo časopisa nastoji sav sadržaj objavljen u časopisu učiniti pretraživim i dostupnim kroz usluge indeksiranja.

[sic] je trenutačno indeksiran u sljedećim bazama: Emerging Sources Citation Index - Web of Science, ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCOHost, MLA International Bibliography, MLA Directory of Periodicals, Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske i Google Scholar.

Sadržaj [sic]-a pohranjuje se u Portico, u zbirci Hrvatskog arhiva weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te na portalu Hrčak – portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Open Access (politika otvorenog pristupa)

[sic] je časopis otvorenog tipa i sav njegov sadržaj slobodno je dostupan bez naknade za korisnika ili njegovu/njezinu ustanovu. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati ili mrežno povezivati članke objavljene u časopisu bez prethodnog traženja dozvole izdavača ili autora. Ovakva je politika je u skladu s BOAI (http://www.soros.org/openaccess) definicijom otvorenog pristupa (Open Access).

Predaja priloga i njihova obrada od strane uredništva [sic]-a se ne naplaćuju.

Copyright

[sic] je nositelj prava nad svim u njemu objavljenim radovima. Autor zadržava pravo ponovnog objavljivanja priloga u drugom djelu kojem je autor; na primjer, u obliku poglavlja u vlastitoj knjizi. Međutim, u slučaju objavljivanja u drugoj publikaciji, treća je strana dužna pribaviti pisano dopuštenje za objavljivanje od institucije koja je izvorno objavila rad (Sveučilište u Zadru) i uredništva [sic] – časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje.

Povlačenje radova

U slučaju kad uredništvo posjeduje jasan dokaz da su podaci prezentirani u časopisu nepouzdani, kao rezultat nečasnih radnji ili slučajne pogreške, da su podaci prethodno objavljeni u drugoj publikaciji bez odgovarajućeg citiranja, dopuštenja ili opravdanja (odnosno u slučaju dvostrukog objavljivanja), da su objavljeni prilozi dijelom ili u cjelosti plagirani, ili u slučaju prijave neetičnosti u istraživanju, objavljeni radovi bit će povučeni iz objave u skladu s uputama o povlačenju radova prema COPE Code of Conduct for Journal Editors

Postupak recenziranja

Svi radovi prolaze inicijalnu evaluaciju od strane uredništva časopisa koje donosi odluku o tome može li se rad uzeti u obzir za objavljivanje. Nakon inicijalne evaluacije odabiru se recenzenti čije područje istraživanja i stručnost odgovara u što većoj mjeri području istraživanja znanstvenog rada, te se provodi postupak međunarodne recenzije (blind peer review). Recenzije provode najmanje dva nezavisna vanjska recenzenta koji procjenjuju udovoljava li rad uvriježenim akademskim standardima. U slučaju ne postizanja suglasnosti rad se šalje trećem recenzentu kako bi se donijela konačna odluka o prihvaćanju rada. [sic] nastoji postupak recenziranja učiniti što transparentnijim te stoga autori radova koji prolaze kroz postupak recenziranja imaju potpun uvid u komentare koje recenzenti upućuju uredništvu.

Obrada, recenziranje i objavljivanje tekstova u pravilu traje šest mjeseci od trenutka kada je rad dostavljen uredništvu.

Etika objavljivanja i zloupotreba

[sic] djeluje u skladu s prihvaćenim praksama koje se odnose na pitanja etičnosti, mogućnosti pogrešake i povlačenja radova, a sprečavanje zloupotreba u akademskom izdavaštvu jedno je od područja kojem [sic] posvećuje osobitu pozornost. Bilo kakva vrsta neetičnog ponašanja za [sic] nije prihvatljiva i časopis ima nultu toleranciju prema bilo kojem obliku plagijarizma. Slanjem priloga, autori potvrđuju izvornost sadržaja te garantiraju da poslani radovi nisu prethodno objavljivani na drugom jeziku, bilo dijelom ili u cjelini, niti su pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Uredništvo časopisa u potpunosti se odriče odgovornosti za eventualne slučajeve plagiranja u zaprimljenim prilozima. Autori snose punu odgovornost za svaki slučaj plagijarizma, bilo da je otkriven tijekom recenzijskog postupka ili nakon objave časopisa.

S ciljem osiguravanja najviših standarda i kvalitete znanstvenih radova objavljenih u [sic]-u, izvornost sadržaja svih priloga uzetih u razmatranje za objavljivanje podvrgava se provjeri putem alata CrossCheck Plagiarism Screening Service.

Obveze [sic]-a

Sljedeće obveze urednika, autora i recenzenata temelje se na COPE Code of Conduct for Journal Editors:

Obveze uredništva
 1. Recenziranje: svaki zaprimljeni prilog prolazi proces inicijalne evaluacije od strane uredništva koje odlučuje o tome može li se rad uzeti u obzir za objavljivanje u [sic]-u. Nakon inicijalne evaluacije, znanstveni radovi i video eseji prolaze kroz proces provjere originalnosti sadržaja, služeći se odgovarajućim kanalima, te se potom upućuju na recenziranje dvama nezavisnim, vanjskim recenzentima. Svaki od recenzenata podnosi preporuku o prihvaćanju, odbijanju ili preinačavanju rada. Proces recenziranja traje okvirno 30 dana.
 2. Fair play: uredništvo se obvezuje recenzirati intelektualni sadržaj zaprimljenog priloga ne praveći razlike u spolu, radu, rasi, religijskoj pripadnosti, državljanstvu, itd. autora.
 3. Povjerljivost podataka: uredništvo se obvezuje informacije koje se odnose na zaprimljene priloge držati povjerljivima.
 4. Otkrivanje podataka i sukob interesa: bez pisanog dopuštenja autora neobjavljeni materijal sadržan u zaprimljenim prilozima uredništvo ne smije koristiti za vlastita istraživanja.
Obveze autora
 1. Standardi izvješćivanja: precizan prikaz vlastitog istraživanja i objektivna rasprava o njegovu značaju obveza je svakog autora. Rukopisi trebaju biti uređeni prema smjernicama koje propisuje časopis (vidi Prilozi).
 2. Originalnost: autori se obvezuju da su radovi poslani u [sic] u potpunosti originalni i da su rezultat isključivo njihova rada.
 3. Istodobno objavljivanje: uredništvo [sic]-a ne razmatra radove koji su trenutačno u postupku objavljivanja u drugim publikacijama te je stoga obveza autora da radove koji su u postupku razmatranja za objavljivanje u [sic]-u ne šalju drugim časopisima. Od autora se također očekuje da radove koji se bave istim istraživanjem ne objavljuju u više različitih časopisa.
 4. Navođenje izvora: autori su dužni navesti sve izvore podataka koji se koriste u istraživanju i citirati sva izdanja koja su utjecala na njihov istraživački rad. Izvore valja citirati prema MLA standardima citiranja i navođenja bibliografije u skladu sa smjernicama koje propisuje časopis (vidi Prilozi).
 5. Autorstvo: autorstvo priloga mora biti ograničeno na pojedince koji su značajno doprinijeli koncepciji, razradi, izvedbi ili interpretaciji priložene studije. Druge osobe koje su značajno doprinijele radu potrebno je navesti kao koautore. Autori se također obvezuju predanu verziju rada dati na uvid ostalim autorima, od njih tražiti suglasnost za predaju i objavljivanje rada te ih navesti kao koautore priloženog rada.
 6. Fundamentalne pogreške u objavljenim radovima: ako u bilo kojem trenutku autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u radu poslanom na razmatranje i objavljivanje u [sic]-u, dužan je o istoj obavijestiti uredništvo.

Obveze recenzenata

 1. Povjerljivost podataka: recenzenti su obvezni sve informacije koje se tiču predanih radova držati povjerljivima i tretirati ih kao privilegirane informacije.
 2. Navođenje izvora: recenzenti su obvezni provjeriti jesu li autori rada pravilno naveli i citirali sve izvore podataka korištenih u istraživanju. Svaku vrstu sličnosti ili preklapanja među radovima trenutačno na razmatranju ili drugih objavljenih radova s kojima su osobno upoznati recenzenti su dužni prijaviti uredništvu časopisa.
 3. Standardi objektivnosti: priložene radove recenzenti su obvezni recenzirati objektivno te svoje poglede iznijeti jasno i argumentirano.
 4. Pravovremenost: kada recezent smatra da nije u mogućnost recenzirati rad unutar zadanog vremena, obvezan je pravovremeno obavijestiti uredništvo kako bi se rad mogao poslati drugom recenzentu na recenziranje.

Emerging Sources Citation Index - Web of Science Archived in Portico CrossRef Enabled CrossCheck powered by iThenticate Creative Commons License